Opdracht tot dienstverlening

 

1 | Opdracht tot dienstverlening bij verhuur

Bij de totstandkoming van een overeenkomst met HousingOnline stemt u in met het delen van uw persoonsgegevens en een akkoord met de algemene voorwaarden die hierna genoemd worden. Eveneens dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te voegen.

1.1 Gegevens opdrachtgever

Naam van de opdrachtgever :

Voornamen :

Geboorteplaats :

Geboortedatum :

Woon/Correspondentieadres :

Postcode, plaats :

E-mail adres :

Bankrekening :

Telefoon thuis :

Telefoon mobiel :

Legitimatie (kopie bijvoegen) :

Burgerlijke staat: graag doorhalen wat niet van toepassing is

gehuwd/ geregistreerd partnerschap/ ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

1.2 Toestemming tot het verhuren van opgegeven object

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object. De opdrachtgever heeft op ……………… (datum) aan HousingOnline een door deze aanvaarde opdracht verstrekt tot het verlenen van diensten bij de verhuur van het object plaatselijk bekend als

Adres :

Postcode en plaats :

1.3 Tarieven

Bij  HousingOnline werken we op basis van no cure no pay. Met betrekking tot de hoogte van de tarieven zijn de opdrachtgever en HousingOnline, het volgende overeengekomen: Courtage bij een succesvolle bemiddeling is 8%, exclusief 21% BTW van de huurprijs, over maximaal 1 jaar huur, met een minimum van € 1000,-excl BTW. De courtage wordt berekend over 12 maanden. Indien een huurder door gebruikmaking van bijvoorbeeld de diplomaten clausule vervroegd opzegt, dan wordt courtage gerestitueerd tot aan de minimum courtage. HousingOnline brengt geen extra kosten in rekening voor de uitgebreide marketing en HousingOnline rekent geen intrekkingskosten!

2 | Bevoegdheid tot verhuur en relevantie informatie 

Opdrachtgever verklaart dat: graag doorhalen wat niet van toepassing is

a. het te verhuren object zijn eigendom is

of

b. hij schriftelijk toestemming van de eigenaar en/of zijn opdrachtgever heeft om het object te mogen verhuren.

En opdrachtgever verklaart dat:

c. de woning in de vrije sector verhuurd mag worden

d. er toestemming is voor verhuur van de hypotheekverstrekker

e. het te verhuren object bij aanvang van de verhuur vrij zal zijn van gebreken in de zin van de wet.

3 | Inhoud werkzaamheden

In opdracht van opdrachtgever zal  HousingOnline bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst voor het te verhuren object tussen verhuurder en huurder tegen:

O een initiële vraagprijs* van € ………….. ,- per maand (inclusief kosten afdracht VVE**)

* Indien u optioneel een parkeerplaats mee verhuurd tegen een meerprijs dan kunt u dit hieronder aangeven. Indien deze plaats verplicht moet worden meegehuurd dan verdisconteren in de maandelijks te vragen huurprijs.

** Indien u blokverwarming heeft, deze kosten uit de maandelijkse VVE afdracht halen en de maandelijkse kosten hieronder graag specificeren.

3.1 Maandelijkse kosten

De geadverteerde huurprijs is altijd exclusief een eventueel voorschot voor Gas, Water, Elektriciteit, TV en Internet en de gemeentelijke belastingen voor huurders.

De geschatte maandelijks kosten voor deze woning bedragen:€ ………,-

Tevens kan het zijn dat u maandelijks andere kosten in rekening wenst te brengen, te denken valt aan kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, indien dit zo is graag hieronder aangeven: de navolgende door verhuurder mee te leveren zaken en/ of diensten:

O………………………….. ad € ………,- per maand

O ………………………….. ad € ………,- per maand 1. Omschrijving van het te verhuren object:

O aantal slaapkamers: ……. O aantal vierkante meters woonoppervlak: ……………..

O Privégarage / parkeerplek beschikbaar: ja/nee eventuele extra huurkosten voor de parkeerplaats per maand €……..,-

O berging/ box beschikbaar: ja/nee 3 Indien van Toepassing: Het object is gelegen op de……. etage, met/ zonder lift.

De woning heeft een tuin/ balkon/ dakterras van ….. m2 gelegen op het…………

Roken wel/ niet toegestaan.

Huisdieren zijn wel/ niet toegestaan.

Eventuele andere zaken die van belang zijn:……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Staat van de woning

O gemeubileerd (inclusief stoffering en een volledige inventaris)

O gestoffeerd (gordijnen en vloeren aanwezig, eventueel witgoed aanwezig)

O de woning kan zowel met als zonder meubilering en/of stoffering worden aangeboden

3.3 Beschikbaarheid van de woning

Het object is beschikbaar per: ……………………………

O onbeperkt beschikbaar

O beschikbaar voor …… (minimaal aantal maanden) tot …… (maximaal aantal maanden)

O reden voor tijdelijke beschikbaarheid:……………………………….

4 | Aansprakelijkheid

4.1 HousingOnline  is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die volgt uit de in huurovereenkomst opgenomen of op te nemen bepalingen die op grond van (semi) dwingend (huur)recht nietig zijn of door huurder vernietigd kunnen worden.

4.2 De huurprijs en de voorschotten voor mee te leveren zaken en diensten zijn door opdrachtgever aan Housingonline opgegeven. HousingOnline draagt geen verantwoordelijkheid voor de door opdrachtgever opgegeven bedragen en is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk indien en voor zover mocht blijken deze bedragen hoger zijn dan rechtens aan een huurder in rekening kan en mag worden gebracht. HousingOnline is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van acties door de huurder om de huurprijs aan te passen.

4.3 Indien een woonruimte wordt verhuurd met een aanvangshuurprijs boven de huurprijsliberalisatiegrens zal in de te sluiten huurovereenkomst een huurprijsindexeringsclausule worden opgenomen op grond waarvan de huurprijs jaarlijks zal worden verhoogd met de inflatie. De opdrachtgever moet er rekening mee houden dat de huurder recht heeft op huurprijsbescherming. HousingOnline sluiten iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor de gevolgen van een geslaagd beroep op huurprijsbescherming, waaronder een toetsing van de aanvangshuurprijs, door de huurder.

4.4 HousingOnline is niet aansprakelijk voor door de huurder en/of de personen waarvoor hij aansprakelijk is de woning aangebrachte schade.

4.5  HousingOnline is niet aansprakelijk voor schade welke niet door ons is opgemerkt tijdens een check- in of check- out, wij wijzen u met klem op het feit dat u de woning zelf nog dient na te lopen alvorens de borg aan de huurder te retourneren.

4.6 HousingOnline is niet aansprakelijk indien opdrachtgever op enigerlei grond door een bevoegde instanties en/of derden wordt aangesproken wegens het zonder toestemming verhuren van het object.

4.7 HousingOnline is niet aansprakelijk voor mededelingen, handelingen, gedragingen of gegoedheid van partijen met betrekking tot de kwaliteit en/of omschrijving van het object en aanhorigheden en toebehoren, noch voor derden partijen betrokken de verhuur van het object , tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van HousingOnline.

4.8 Aan HousingOnline wordt geen volmacht verleend voor het aangaan van huurovereenkomsten. Housingonline zal voorafgaande aan de bemiddeling potentiële huurders wijzen op haar rol als bemiddelaar en op het feit dat zij niet bevoegd is om namens opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan.

5 | Marketing

5.1 Opdrachtgever stemt ermee in dat HousingOnline de opdracht, eventueel met foto’s tekeningen e.d. ter kennis brengt van collega’s en derden en dat deze gegevens worden opgenomen op diverse internet pagina’s, in woning bestanden, in gidsen en andere overzichten.

5.2 De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de woning wordt aangemeld en vertoond op www.housingonline.nl, www.expatrentals.com, AmsterdamRentalBrokers.com, expatica.nl, huurwoningen.nl en expatrentals.eu.

5.3 De opdrachtgever gaat er wel/ niet mee akkoord dat de woning wordt aangemeld en vertoond op www.pararius.nl HousingOnline wijst opdrachtgever erop dat woningen slechts door één kantoor op Pararius kunnen worden aangeboden. Het is voor opdrachtgever dan ook niet mogelijk de opdracht voor aanmelding op Pararius tevens te verstrekken aan andere kantoren. Omdat wij het meest uitgebreide Pararius abonnement hebben wordt uw woning bij het geven van deze opdracht tevens vertoond op de volgende websites: huislijn.nl, jaap.nl, houselink.nl, huurexpert.nl, huurstunt.nl, iamexpat.nl, 12select.nl, kamer.nl, huizenzoeker.nl, hierismijnhuis.nl, justlanded.nl, mitula.nl, kijkmijnhuis.nl, thequestcard.nl, amsterdamexpats.info, dutchdailynews.nl, dutchnews.nl, xpat.nl.

5.4 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de woning kan worden opgenomen in de bestanden van andere makelaars of bemiddelaars, die uw woning weer aan hun huurders aanbieden.

6| Geheimhouding

6.1 HousingOnline zal al de mededelingen door de opdrachtgever gedaan in het kader van deze opdracht vertrouwelijk behandelen, voor zover dat redelijkerwijs verplicht mogelijk is.

6.2 Het is de opdrachtgever verboden mededelingen, welke hij ter zake van deze opdracht van HousingOnline ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van vergoeding van alle schade, die hierdoor voor HousingOnline zal ontstaan.

7 | Toepasselijk recht en geschillenregeling

7.1 Op alle overeenkomsten tussen HousingOnline en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

7.2 De Nederlandse tekst van deze opdracht en toelichtingen is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

7.3 Geschillen tussen HousingOnline  en opdrachtgever kunnen ten alle tijden worden voorgelegd aan de gewone rechter in het arrondissement Amsterdam.

7.4 Eigenaar verklaart te hebben ontvangen en kennis genomen te hebben van het document: ‘’Aanvullende informatie voor verhuurders” en is op de hoogte van de uitgebreide informatie voor verhuurders die te vinden is op: www.WoningVerhureninAmsterdam.nl

Aldus ondertekend door opdrachtgever:

———————————

Plaats:

Datum:

In ontvangt genomen en akkoord gegeven door opdrachtnemer: HousingOnline

——————————–

Plaats:

Datum: