Commission free rentals only € 300,- all inclusive!

Eigenaren/Landlords

Hoe werken wij?

Voor eigenaren die hun woning willen verhuren werkt HousingOnline nauw samen met AmsterdamRentalBrokers. Een marketingconcept dat zich specialiseert in het snel en vakkundig in de markt zetten van vrije sector huurwoningen in de regio Groot- Amsterdam. Zij zorgen ervoor dat uw woning online echt overal gevonden wordt en hebben een perfecte aansluiting op bijvoorbeeld expats en internationale bedrijven. Lees onderstaand hoe we precies werken:


It’s All About Exposure!


"Zien en gezien worden", dat is ons credo! Dit geldt zeker voor de huidige huizenmarkt in Amsterdam, waar vanwege het grote aanbod veel concurrentie is. De tijd van een woning op de website zetten en achterover leunen is definitief voorbij! Wij zijn een actieve verhuurmakelaar met een brede marketingstrategie. Wat wij allemaal doen om uw woning snel te verhuren en welke voorwaarden wij hanteren kunt u op deze website lezen. Heeft u desondanks nog vragen of wilt u een afspraak maken voor advies, bel gerust, of klik op onderstaande button. Wij staan u graag te woord!


Aanmelden Op Internet

Als u ons de opdracht geeft om uw woning in Amsterdam te verhuren, dan melden wij uw woning aan op onze eigen websites: Housingonline.nl, AmsterdamRentalBrokers.com en Expatrentals.com. Zoals de naam al doet vermoeden, richten wij ons met onze business unit Expat Rentals met name op de Amsterdamse expatmarkt. Inmiddels mogen wij een groot aantal internationale bedrijven en organisaties tot onze huurders rekenen. Naast deze websites melden wij uw woning aan op:


Dit zijn allen grote woningwebsites met veel bezoekers.

Omdat wij een internationale marktbenadering nastreven en onze huurders vaak niet Nederlandstalig zijn, melden wij de woning altijd met een Engelse omschrijving aan. Omdat wij het meest uitgebreide Pararius abonnement hebben wordt er een link gerealiseerd naar de volgende woningwebsites:

huislijn.nl jaap.nl houselink.nl
huurexpert.nl huurstunt.nl Iamexpat.nl
12select.nl kamer.nl huizenzoeker.nl
hierismijnhuis.nl justlanded.nl mitula.nl
kijkmijnhuis.nl theguestcard.nl amsterdamexpats.info
dutchdailynews.nl dutchnews.nl xpat.nl

Foto’s
Goede foto’s zijn onderscheidend! Het is onder makelaars bekend dat woningen in Amsterdam die met mooie foto’s online staan, gewoon sneller verhuurd worden. Wenst u zich duidelijk te onderscheiden van de concurrentie, dan kunt u ook kiezen voor professionele woningfotografie. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wekelijkse Mailing
Wij verzorgen wekelijks een mailing voor de woningmarkt met het huidige en nieuwe aanbod in Amsterdam. Deze mailing gaat naar vele honderden e-mailadressen van mensen die momenteel of regelmatig op zoek zijn naar huurwoningen. De mailing wordt verzonden naar onze relaties bij internationale bedrijven, en naar allerlei mensen die zich via telefoon en website bij ons melden en op de hoogte gehouden willen worden van ons aanbod (dit zijn vaak direct woningzoekenden). Daarnaast sturen wij nog een mailing naar alle verhuurmakelaars en bemiddelaars in de regio, zodat zij onze woningen in Amsterdam weer kunnen aanbieden aan hun zoekers. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in de volgende paragraaf.

Samenwerking Met Andere Makelaars
In de loop der jaren hebben wij een uitstekende relatie opgebouwd met andere verhuurmakelaars in de regio van Amsterdam. Wij werken dan ook graag samen met deze kantoren om uw woning sneller verhuurd te krijgen. In veel gevallen kunnen wij als bemiddelaar de zoekopdracht van een potentiële huurder niet uit eigen bestand vervullen en zijn we aangewezen op collega’s in de markt die wel het juiste aanbod hebben. Zo bestaat er al sinds jaar en dag een goede samenwerking tussen een aantal collega-kantoren in de markt. Wij vertegenwoordigen u als eigenaar en zij vertegenwoordigen de hurende partij. Op deze manier streven wij volledige marktdekking na. Het is door deze samenwerking immers niet meer nodig, dat u uw woning bij andere kantoren aanmeldt om deze ook aan hun klanten te huur aan te bieden. Dat doen wij voor u!


Lidmaatschap VVA
De Vereniging van Verhuurmakelaars in Amsterdam, of kortweg de VVA, is een vereniging die professionalisering en samenwerking tussen de aangesloten leden nastreeft en bevordert. De aangesloten kantoren werken allen met dezelfde juridisch correcte standaardhuurovereenkomst en algemene voorwaarden. Ook past de vereniging tuchtrecht toe als er klachten tegen de leden worden ingediend en kan zij zonodig uitstekende juridische ondersteuning krijgen door samenwerking met een topadvocatenkantoor. Kortom, ons lidmaatschap van de VVA garandeert u als klant een hoogwaardige en professionele dienstverlening. Voor meer informatie over de VVA verwijzen wij u graag naar de website: www.vvamsterdam.org.

Checken Van Huurders
Een woning verhuren lijkt envoudig, maar dit wordt vaak onderschat. Zo is de verhuur juridisch vaak complex en is er vanwege het dwingende huurrecht veel minder mogelijk dan een eigenaar aanvankelijk denkt. Dus goed advies is belangrijk! Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren en adviseren over de mogelijkheden in uw specifieke situatie, en we houden onze woningeigenaren actief op de hoogte van ontwikkelingen in de huurmarkt.

Vaak zijn problemen te voorkomen door de achtergrond van een huurder te checken. Wij doen dit altijd! Potentiële huurders dienen hun paspoort en werkgeversverklaring, of andere documenten over hun inkomsten, te overhandigen alvorens wij overgaan tot het opstellen van de huurovereenkomst. Wij controleren deze documenten actief en bij twijfel zullen wij adviseren niet verder te gaan met een kandidaathuurder.

Huurovereenkomst, Betaling En Sleuteloverdracht:
Na de onderhandelingen en na controle van de achtergrond van een huurder, stellen wij de huurovereenkomst op. Deze wordt vervolgens ter goedkeuring naar beide partijen verzonden. Zijn de partijen het eens, dan wordt de huurder gefactureerd voor de huur en borg. Pas na betaling van deze gelden volgt de sleuteloverdracht. Zo weet u zeker dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan op het moment dat de huur officieel ingaat. Tijdens de sleuteloverdracht, ook wel check-in genoemd, maken wij een door huurder en verhuurder te ondertekenen inspectierapport van de woning op. In dit rapport wordt nauwkeurig de staat van onderhoud beschreven bij ingang van de huurovereenkomst, inclusief de meterstanden. Ter ondersteuning maken we een uitgebreide fotorapportage van de woning en inventaris, zodat er later nooit discussie kan ontstaan over de staat van oplevering. Aan het einde van de huurperiode zullen wij aanwezig zijn om de check-out te doen en kunnen wij u zonodig van dienst zijn met het berekenen van water- en energieverbruik. How do we work?


For the marketing of our properties we work closely together with AmsterdamRentalBrokers, a marketing concept specialized in a wide marketing of free market rental houses in the greater Amsterdam Area. They make sure your property is found at about all websites related to rentals. They have a great connection to expats and international companies. Below you can read exactly how we work!

It’s All About Exposure!


"See and be seen", that is our slogan! This certainly applies to the current housing market in Amsterdam, where there is a great deal of competition due to the large housing supply. Gone are the days when you could place your property online and sit back and relax!

We are an active rental broker using a broad marketing strategy. This website will provide you with information on what we do to rent your property quickly, as well as our terms and conditions. Do you have any questions, or do you wish to make an appointment in order to obtain advice? Then please call us, or click on the button below. We are happy to talk to you!

Registering On The Internet
When you commission us to let your property in Amsterdam, we register your property on our own websites: AmsteramRentalBrokers.com and Expatrentals.com.
As the name suggests, our business unit, Expat Rentals, is mainly focused on the Amsterdam expat market. Our portfolio of tenants includes a large number of international companies and organisations. In addition to the aforementioned websites, we register your property at:
Because we strive for an international market approach, and because our tenants are often non-Dutch nationals, properties are always registered with an English description. Because we have the most extensive Pararius subscription, this connection will create a link to the following housing websites:
huislijn.nl jaap.nl houselink.nl
huurexpert.nl huurstunt.nl Iamexpat.nl
12select.nl kamer.nl huizenzoeker.nl
hierismijnhuis.nl justlanded.nl mitula.nl
kijkmijnhuis.nl theguestcard.nl amsterdamexpats.info
dutchdailynews.nl dutchnews.nl xpat.nl
In short, your online visibility is very high! 


Pictures
Good pictures make a difference. It is well-known among brokers that properties in Amsterdam, which are placed online accompanied by attractive pictures, are simply rented out more quickly. We are happy to create these pictures for you, but should you prefer to do this yourself as an owner, this is fine by us too. If you want to clearly distinguish yourself from the competition, then you can also opt for professional property photography. We are happy to provide you with information about the options.

Weekly Mailing
We provide a weekly mailing for the property market, featuring the current and the latest housing supply in Amsterdam. This mailing is sent to many hundreds of e-mail addresses of people who are currently or regularly looking for rental properties. The mailing is sent to our contacts at international companies, and to a great many people who have registered with us via telephone or the website, and who wish to be kept informed of our housing supply (these people are often urgently looking for a property). We also send a mailing to all rental brokers and agents in the region, enabling them to offer our properties in Amsterdam to their visitors. You can find out how this works in the next paragraph.

Co-Operation With Other Brokers
Over the years, we have built up an excellent working relationship with other rental brokers in the Amsterdam area. We value the co-operation with these agencies, as it enables us to rent out your property more quickly. In many cases, we are unable, as an intermediary, to fulfil the query of a potential tenant using our own database, being dependent on colleagues in the market who have the right supply. For a long time now, there has been a good co-operation between a number of fellow agencies in the market. We represent you as an owner, and they represent the renting party. This way, we aim at complete market coverage. After all, this co-operation precludes the need to register your property with other agencies to offer it for rent to their clients. We do this for you. 


VVA Membership
The Amsterdam Association of Rental Brokers (Dutch abbreviation: VVA), is an association pursuing and promoting professionalisation of, and co-operation between, its affiliated members. The affiliated agencies all work with the same legally correct standard lease agreement and general terms and conditions. In addition, the association takes disciplinary action when complaints are filed against its members, and, if necessary, it can receive excellent legal assistance due to its co-operation with a top law firm. In short, our VVA membership guarantees that you, as a client, are provided with a high-quality and professional service. For more information on the VVA we are happy to refer you to the website: www.vvamsterdam.org.

Vetting Tenants
Letting out a property may seem easy, but it is often underestimated. The lease is usually legally complicated, for example, and because of the compelling tenancy law, it is often less straightforward than an owner may initially think. It is therefore important to obtain sound advice. We do our utmost to inform and advise you as well as possible of the possibilities in your specific situation, and we actively keep our property owners abreast of developments in the rental market. 

Problems can often be prevented by checking the background of a tenant. We always do this and potential tenants are asked to submit their passport and employer statement, or other documents pertaining to their income, before we proceed to drafting the lease agreement. We actively check these documents, and when in doubt, we will advise discontinuing dealings with a prospective tenant.

Lease Agreement, Payment And Key Transfer:
Once negotiations are finished and the background checking of a tenant has been completed, we draft the lease agreement. This is then sent for approval to both parties. If the parties agree, the tenant is invoiced for the rent and a deposit. Once payment of these monies has been made, key transfer will take place. This way, you can be sure that the tenant has fulfilled their obligations at the moment the lease officially starts. During key transfer, also known as check-in, we draft an inspection report of the property which is to be signed by the tenant and the property owner. This report contains a detailed description of the condition of maintenance at the start of the lease agreement, including the meter readings. To support this, we create an extensive photo report of the property and its inventory, preventing any future disagreement about the state of the property at the time of transfer. At the end of the lease period, we shall be present at the scene in order to perform the check-out, and, if necessary, assist you in the calculation of water and energy use.